Super User

Super User

wtorek, 21 maj 2019 10:01

Operat przeciwpożarowy

Do 4 września 2019 roku firmy wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady muszą złożyć operat przeciwpożarowy, który jest załącznikiem do wniosku o zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych !!!!!

Kto może opracować operat przeciwpożarowy i co zawiera?

Ustawa o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992) z dnia 14 grudnia 2012 r. określa osoby uprawnione do opracowania operatów przeciwpożarowych. Jeśli wniosek kierowany jest do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku gdy odbiorcą wniosku jest starosta, operat przeciwpożarowy może być opracowany przez osobę posiadającą wykształcenie inżyniera pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Operat przeciwpożarowy jest konieczny do uzyskania pozytywnego postanowienia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów.
Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Następnie jest przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Na każdym etapie wymaganych uzgodnień nasza firma oferuje usługi w zakresie reprezentowania firm, zakładów i przedsiębiorców w wymaganym zakresie przed właściwymi Organami Państwowej Straży Pożarnej.

sobota, 06 kwiecień 2019 08:43

Opracowujemy operaty przeciwpożarowe

Zgodnie z aktualizacją z dnia 5 września 2018 ustawy o odpadach aby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów niezbędne jest dołączenie do wniosku dokumentu operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej. Operat jest sporządzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodniony w drodze postanowienia przez odpowiednio terytorialnie Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

OPERAT MOŻE ZOSTAĆ SPORZĄDZONY WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PPOŻ

Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci: wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym, wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego PSP.

Usługi wykonujemy na terenie całego kraju.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jesteśmy zobowiązani do wykonywania corocznego przeglądu gaśnic.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719

Zleć to profesjonalistom z Naszej firmy.
Wstępne i okresowe szkolenia BHP pracowników to prawny obowiązek każdego pracodawcy. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych u pracowników zależna jest od 3 czynników: zajmowanego przez pracownika stanowiska, warunków pracy oraz rodzaju wykonywanej pracy. Cena szkolenia BHP zależna jest od jego formy, jednostki przeprowadzającej i wielu innych czynników (miasto, ilość pracowników itp.). Oczywiście koszty szkolenia leżą po stronie pracodawcy.

Okresowe szkolenia BHP – po co to komu?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom. W skład ochrony zdrowia i życia wchodzą między innymi wstępne i okresowe szkolenia BHP. Pracodawca jest zobowiązany do powtarzania szkoleń wśród swoich pracowników w czasie trwania ich stosunku pracy. Jest to niezbędne do utrwalenia wiedzy z zakresu zasad BHP oraz do przedstawienia ewentualnych zmian w przepisach prawa. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i rodzajem wykonywanej przez niego pracy. Powinny znaleźć się tam między innymi elementy ochrony przeciwpożarowej. Częścią szkoleń BHP jest również pierwsza pomoc – nigdy nie wiadomo, kiedy tego typu wiedza może okazać się potrzebna, a cena kursu pierwszej pomocy zwykle jest o wiele wyższa. Po każdym szkoleniu BHP pracownik powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Pierwsze szkolenie BHP, tzw. szkolenie wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pracownicy administracyjno-biurowi oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni odbyć szkolenie przypominające rok po szkoleniu BHP wstępnym. Częstotliwość okresowych szkoleń BHP zależna jest natomiast od rodzaju i warunków wykonywanej przez pracownika pracy, a także stanowiska przez niego zajmowanego. W przypadku stanowisk, które dotyczą pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzać szkolenia okresowe BHP co roku. Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni mieć szkolenia BHP co trzy lata. Pracownicy, którzy zajmują stanowiska kierownicze, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, technolodzy, konstruktorzy urządzeń technicznych i maszyn oraz pracownicy służb BHP powinni szkolić się z zasad BHP raz na 5 lat. Co 6 lat natomiast powinni się szkolić w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy pracownicy biurowi i administracyjni.

Cena szkolenia BHP – koszty pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane ze szkoleniem BHP. Powinno ponadto odbyć się ono w godzinach pracy pracownika. Cena szkolenia BHP waha się w zależności od miasta oraz samego rodzaju szkolenia, a także od organu przeprowadzającego dane szkolenie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy warto patrzeć jednak nie tylko na ceny szkoleń BHP, ale również na ich jakość. Każdemu pracodawcy zależeć powinno przecież na bezpieczeństwie pracowników – ważne, by wiedzieli doskonale jak zachować się w różnych sytuacjach.

Nie tylko BHP – postaw na kurs pierwszej pomocy!

W ramach szkoleń BHP pracownicy zdobywają również podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Jest to wystarczające, by uzyskać kwalifikacje niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, w razie potrzeby. Pracodawcy mogą oczywiście również przeprowadzić dla swoich pracowników dodatkowe, nadobowiązkowe szkolenia związane z pierwszą pomocą. Cena kursu pierwszej pomocy (takiego profesjonalnego) może być wysoka, jednak wielu pracodawców również decyduje się sfinansować go swoim pracownikom. Nie są to co prawda szkolenia obowiązkowe, z prawnego punktu widzenia, jednak warto w nie zainwestować. Pierwsza pomoc to bardzo istotna kwestia – szkolenie w tym zakresie może przydać się zarówno na terenie zakładu pracy, jak i poza nim.
czwartek, 28 luty 2019 09:00

Rodzaje gaśnic

Podczas szkolenia BHP pracownicy zwykle poznają elementy ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniach BHP omawiane są między innymi rodzaje gaśnic.

Według środka gaśniczego gaśnice można podzielić na proszkowe, CO2 oraz wodne pianowe/płynowe. Szkolenia BHP zapoznają również pracowników z oznaczeniami literowymi środków gaśniczych, które stosowane są w Europie. Można wyróżnić gaśnice A, B, C, D, E, F, jednak w sprzedaży są również np. ABC, BC, AF, ABF itd. Literowe oznaczenia informują o rodzaju pożaru, do gaszenia którego nadaje się dana gaśnica. Dla przykładu gaśnice A nadają się do gaszenia papieru, drewna i gumy, gaśnicami C ugasimy pożary gazów palnych, a gaśnicami D pożar metali palnych.

Jeżeli chesz przeprowadzić szkolenie w swojej firmie zgłoś się do Nas.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. , które zmienia rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 21 mówi teraz, że wszyscy pracownicy szkół, przedszkoli muszą być przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy.

Cena szkolenia wynosi 50zł brutto

CZY WIESZ, ŻE WSZYSCY PRACOWNICY MUSZĄ BYĆ PRZESZKOLENI Z PRZEPISÓW BHP?

Nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Pracownicy na umowę zlecenie, umowę o działo, pracownicy z agencji pracy tymczasowej, stażyści, praktykanci - wszyscy podlegają szkoleniom BHP.
środa, 13 luty 2019 10:08

Aktualizacja programu Płatnik

Korzystasz z programu PŁATNIK? Sprawdź czy posiadasz aktualna wersję!

Program Płatnik umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.
ZUS udostępnił najnowszą wersję oprogramowania w wersji 10.02.002. Tutaj możesz pobrać aktualizację

Jeżeli masz problem z samodzielną aktualizacją zgłoś się do Nas.
poniedziałek, 28 styczeń 2019 05:44

ZUS i KadryZUS i Kadry

Usługi dla firm:  • Bieżące rozliczanie składek ZUS
  • Sporządzanie korekt deklaracji ZUS (od 01-01-1999 R.)
  • Instalowanie i konfiguracja programu PŁATNIK
  • Implementacja do systemów komputerowych podpisu elektronicznego
  • Bieżące rozliczanie płac z generowaniem listy, rocznej karty wynagrodzeń, PIT-4, PIT-4R, PIT-11
  • Opracowywanie Zakładowego Regulaminu Pracy, Zakładowego Regulaminu Wynagradzania, Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Doradztwo w zakresie dokumentacji kadrowej


sobota, 19 styczeń 2019 09:24

Zapraszamy na szkolenia z pierwszej pomocy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 21 wszyscy pracownicy szkół, przedszkoli muszą być przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy.

Szczegóły:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002140/O/D20182140.pdf
Strona 9 z 13

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. politykę cookies